29/09/2022

ITA

ITA------

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ข้อมูลพื้นฐาน


01 โครงสร้างหน่วยงาน


02 ข้อมูลผู้บริหาร


03 อำนาจหน้าที่


04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


05 ข้อมูลการติดต่อ


06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


07 ข่าวประชาสัมพันธ์


08 ถามตอบ Q&A


09 Social Network


การบริหารงาน


10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี


11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี


12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)


14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(ของประชาชนผู้มารับบริการ)


15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ


17 E-Service ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์


การบริหารเงินงบประมาณ


18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ


20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี


21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล


27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การส่งเสริมความโปร่งใส


29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต


30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ


35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ


36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี


37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต


38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี


40 รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันทุจริตประจำปี


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.