สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

Muang Rayong Provincial Police Station

http://www.muangrayongpolice.com

วิสัยทัศน์

รวมความมือจากทุกภาคส่วน​ มุ่งป้องกันเหตุ​ สร้างตำรวจที่พร้อมทำงานทุกมิติ

พันธกิจ


1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรม และเสมอภาค เท่าเทียม
4. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
5. อำนวย การและควบคุมการจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย 
กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
6. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรม การสอบสวนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
7. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร
8. ยึดถือและปฏิบัติตามพันธะสัญญาซึ่งให้ไว้ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

Skip to content