สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

Thung Song Hong Police Station

https://thiagobraz.com/

วิสัยทัศน์

รวมความมือจากทุกภาคส่วน​ มุ่งป้องกันเหตุ​ สร้างตำรวจที่พร้อมทำงานทุกมิติ

 

พันธกิจ

1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรม และเสมอภาค เท่าเทียม
4. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
5. อำนวย การและควบคุมการจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
6. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรม การสอบสวนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
7. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร
8. ยึดถือและปฏิบัติตามพันธะสัญญาซึ่งให้ไว้ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. ยุทธศาสตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง

 • ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
 • ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน

 • สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
 • ส่งเสริมบทบาท กต.ตร.
 • สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
 • จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
  พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Stop Walk and Talk)
  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน
  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
  สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโนบายและคำสั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

3. ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรมและกฎหมาย

 • พัฒนาบริหารและจัดการงานสอบสวนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
 • พัฒนาคุณภาพงานสอบสวนให้สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม
 • สร้างทีมงานสอบสวนอย่างมืออาชีพ
 • ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม


4. ยุทธศาสตร์การควบคุมจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจจราจร
 • นำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมสั่งการและจัดการจราจร
 • การป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
 • ให้ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
 • ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน
 • จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา
 • ฝึกอบรมอาสาจราจร


5. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี

 • ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
 • ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
 • พัฒนาระบบแจ้งเหตุและระบบจัดการเหตุ
 • สร้างจิตสำนึกในการบริการ (SERVICE MIND)
 • พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการจัดการแก้ไข
 • บริหารด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
 • พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน อย่างมีคุณภาพ
 • พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 • ปรับปรุงพัฒนา website ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
 •  มาตรการประหยัดและลดรายจ่ายทุกด้าน
 • จัดระเบียบสังคม

เป้าประสงค์ของ สน.ทุ่งสองห้อง

อาชญากรรม​บนพื้นถนน (crime street) ลดลง​
บริการความยุติธรรม​ทุกระดับเท่าเทียม

ค่านิยมขององค์กร

กำลังพลสามัคคี​
ยึดอุดมคติตำรวจ​
เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบ